Lego Mindstorms és un joc de robòtica enfocat a nens, el qual posseeix elements bàsics de les teories robòtiques, com la unió de peces i la programació d’accions, en forma interactiva.

Es basa en la unió de peces de plàstic, juntament amb peces plegables i algunes peces que permeten la rotació de rodes o peces. El bloc programable proveeix l’energia necessària per al moviment del robot creat. A més, es poden fixar els sensors que s’adjunten en el kit, perquè siguin útils en el desenvolupament del robot.

Aquests models de joc, consoliden l’autonomia de l’alumnat, de manera que els permeti adquirir unes estratègies personals per fer front a les diferents situacions de la vida, tant en el terreny cognitiu com en el social i moral.

Es contribuirà a que siguin autònoms, facilitant estratègies per delimitar els objectius de cada aprenentatge i uns mecanismes i indicadors que li permetin valorar al final si ha assolit les finalitats previstes. Hauran de traçar un pla o recorregut d’aprenentatge per aconseguir l’objectiu fixat que a mesura que avança en el seu aprenentatge vagi comprovant si les fites previstes, rectificant quan sigui necessari, i avaluar al final, els resultats aconseguits, el grau d’assoliment dels objectius, la validesa de les tècniques utilitzades; extraient conclusions per a futures actuacions.

Se’ls ha de motivar, presentant activitats atractives i apropiades als objectius i continguts que s’han de desenvolupar; començant amb activitats d’introducció, per facilitar els coneixements bàsics que els proporcionen seguretat. Es passarà a un tipus d’activitats de caràcter participatiu en grup. Finalment, quan s’aprecia cert grau de domini, es passarà a treballar activitats d’aprofundiment, aplicació i de síntesi.

Objectius

Es tracta d’utilitzar els robots de LEGO MINDSTORMS per tal de que els nens puguin divertir-se i aprendre conceptes bàsics de programació.

Consisteix en unir peces per tal de crear una estructura determinada i després programar-la per tal de què faci el que nosaltres vulguem.

En aquesta extraescolar s’ha de treballar en grup, per tant, es treballarà el companyarisme, el saber escoltar i posar-se d’acord amb els companys per tal de què el robot avanci, la motivació entre companys, la competitivitat entre grups i la creativitat.

Metodologia

S’utilitza els robots LEGO MINDSTORMS. Hi haurà diferents grups.

La extraescolar es divideix en dos parts: la primera, la construcció del mateix robot per tal de conèixer el material i modificacions d’aquest; i la segona, cada grup dissenya el seu model per tal de poder formar part del concurs.

Al final de curs, hi haurà una competició de robots on els alumnes podran demostrar tot el que han après i d’aquí, sortirà el grup guanyador.