English-Flama

CAT

Hola a tothom!

Benvinguts a l’escola Flama. Som un grup de mares i pares actius interessats a promoure el coneixement, l’interès i la fluïdesa de conversa en anglès a la nostra escola. Per aquestes raons hem estat treballant juntament amb el suport i la cooperació dels professors de FLAMA per generar idees i trobar projectes per ajudar als estudiants a preparar-se en anglès.

Els nostres objectius són: millorar el nivell d’anglès per a tota la comunitat educativa, promoure, animar i educar els nostres fills sobre la importància del multilingüisme i el coneixement d’altres cultures.

La nostra primera proposta va ser obtenir un auxiliar de conversa en anglès per l’escola.

Els auxiliars de conversa tenen l’anglès com a llengua materna pròpia i procedeixen de diferents països com Canadà, Austràlia, Anglaterra o Estats Units. Es mantenen durant tot un any acadèmic i viuen amb algunes famílies “acollidores” de l’escola. Totes les famílies que volen convertir-se en “família acollidora” han de sol · licitar-ho cada curs.

Si voleu unir-vos a nosaltres, podeu contactar amb nosaltres a: english-ampa@ampaflama.cat

ENG

Hey Everyone!

Welcome to Flama Elementary School. We are a group of active parents interested in promoting the knowledge, interest and fluency of English at our school. For these reasons, we have been working together with the support and cooperation of the teachers at FLAMA to generate ideas and find projects to be incorporated into the school in order to help students prepare for English.

Our goals include, improving the English level of the entire educational community, promoting,encouraging and educating our kids on the importance of multilingualism and knowledge of other cultures.

Our first proposal was to get an English Language Assistant for our school.

English Language Assistants are native english speakers that come from different countries such as Canada, Australia, England, and the United States. They stay for the whole academic school year and they live with some “host” famílies  from the school. All the families that want to become a “host family”must apply for it every course.

If you want to join us, you can contact us at: english-ampa@ampaflama.cat

1.-Auxiliar de Conversa en Anglès

CAT

Des del curs 2016-2017 que l’escola Flama gaudeix d’un auxiliar de conversa en anglès gràcies a la col.laboració de tots els pares i mares de l’escola que a través de l’AMPA es fa càrrec del cost econòmic que suposa poder comptar amb aquesta figura de suport en anglès.

Aquí trobareu les dades bàsiques de cada auxiliar que ha vingut a l’escola i també al web de l’escola podreu veure totes les activitats i tasques que han anat desenvolupant amb totes les classes :  http://agora.xtec.cat/ceipflama/categoria/auxiliar-de-conversa/

1.-Flama’s English Language Assistant

From the 2016-2017 academic year the Flama school n English Language Assistant thanks to the collaboration of all the parents of the school that through the AMPA takes charge of the economic cost that supposes to have this figure of support in English.

Here you will find the basic details of each assistant that has come to our school and also on the school website you can see all the activities and tasks that have been developed with all classes: http://agora.xtec.cat/ceipflama/categoria/auxiliar-de-conversa/

2.- Borsa de Famílies acollidores de la Flama

CAT
Per tenir un auxiliar de conversa és del tot imprescindible el suport desinteressat de tres famílies acollidores per curs. Els requisits necessaris que han de complir les famílies per acollir l’auxiliar són:

 • Tenir bona predisposició.
 • Considerar a l’auxiliar com un membre més de la família.
 • Família estable i estructurada.
 • Un membre de la família hauria de parlar en anglès.
 • Família de no fumadors.
 • No tenir animals domèstics.
 • La casa ha d’estar situada en el nucli urbà de Manresa.
 • Disposar d’una habitació pròpia per a l’auxiliar, amb finestra i amb accés a Internet per WI-Fi.

Les tasques de les famílies acollidores són:

 • Anar a buscar l’auxiliar a l’aeroport o al punt de trobada que s’indiqui (1a família acollidora) i portar-lo a l’aeroport el dia del seu comiat (3a família acollidora).
 • Presentar-li la família i els amics.
 • Ensenyar-li la casa i la seva habitació, així com el bany que podrà utilitzar.
 • Explicar-li com funcionen els electrodomèstics.
 • Portar-lo a conèixer llocs d’interès del barri, del municipi, …
 • Ajudar-lo a realitzar els tràmits per regularitzar la seva estada (NIE, …)
 • Ajudar-lo a accedir a l’assistència mèdica (si calgués).
 • Allotjar-lo i mantenir-lo incloent els caps de setmana, festius i períodes de vacances (Nadal, Setmana Santa,…) si no marxa.
 • Vetllar pel seu benestar general.
 • Oferir-li una habitació pròpia amb accés a internet i ordinador (si no en té).
 • Ajudar-lo a configurar el WI-FI.
 • Facilitar-li el transport pel desplaçament a l’escola i la tornada a casa.
 • Elaborar unes normes de convivència i comentar-les. Se li pot demanar que col·labori amb les feines de casa com ho faria un fill; però no més (NO és una au pair).
 • Informar sobre els horaris habituals de la família (àpats, dutxa, …).
 • Informar sobre les mesures de seguretat del domicili.
 • Crear un ambient relaxat perquè us pugui tenir confiança i us pugui explicar qualsevol preocupació o demanar ajuda.
 • Mantenir contacte amb l’escola, demanar ajuda al tutor escolar, si s’escau.
 • Per formar part de la borsa de famílies acollidores (enllaç al llistat de famílies) cal complir aquests requisits i fer una sol.licitud formal a l’AMPA.

2.-Flama’s English Language Assistant

ENG
In order to have a conversation helper, the support of three host families is absolutely essential. The requirements that families must fulfill in order to receive the assistant are:

 • Have good predisposition.
 • Consider the assistant as a member of the family.
 • Stable and structured family.
 • A family member should speak English.
 • Family of non-smokers.Do not have pets.
 • The house must be located in the urban center of Manresa.
 • Have a room for the assistant with a window and with Wi-Fi.

The tasks of the host families are:

 • Go to pick up the assistant at the airport or at the meeting point indicated (the first host family) and take it to the airport on the day of your departure (3rd host family).
 • Present your family and friends.
 • Show the house and his/her room as well as the bathroom that he/she can use.
 • Explain how appliances work.
 • Bring it to know places of interest in the neighborhood, the town, …
 • Help the assistant to carry out the procedures to regularize his stay (NIE, …)
 • Help the assistant to access medical assistance (if necessary).
 • Accommodate and keep it including weekends, holidays and holiday periods (Christmas, Easter, …)
 • Watch for her/his general well-being.
 • Offer a room with internet access and computer (if necessary).
 • Help the assistant to configure the WI-FI.
 • Provide transportation for the trip to the school and return home.
 • Draw up rules of coexistence and comment on them. He or she may be asked to collaborate with housework as a child would do but not more (it is NOT an au pair).
 • Inform about the usual family hours (meals, shower, …).
 • Inform about home security measures.
 • Create a relaxed environment to promote that the assistant could explain any concerns or ask for help.
 • Keep in touch with the school, ask for help from the school tutor, if applicable.
 • To become a host families it’s necessary to make a formal request to AMPA.

3.- Borsa de Famílies acollidores de la Flama

CAT

Per formar part de la borsa de famílies acollidores cal complir aquests requisits i fer una sol.licitud formal a l’AMPA de La Flama.

Les sol·licituds rebudes formen part d’aquesta Borsa permanent de Famílies Acollidores de l’escola FLAMA gestionada per l’AMPA. L’ordre de la borsa es realitza per sorteig i es manté pels cursos següents, esdevenint les famílies en reserva les primeres a optar a l’auxiliar de conversa el curs següent.

A cada curs hi ha 3 famílies acollidores, una per cada trimestre.

En cas que una família acollidora hagi renunciat per motius de salut o altres sobrevinguts se li donarà una altra opció de ser-ho el curs següent mantenint l’ordre de la borsa.

Les famílies que ja han acollit podran tornar a presentar la seva sol·licitud transcorreguts dos cursos escolars però hauran de restar a la borsa per darrera de les famílies que encara no han acollit mai l’auxiliar.

La Borsa de famílies acollidores és pública i accessible a tothom a través de la web de l’AMPA i les famílies donen el seu consentiment per poder publicar la seva informació.

Per més detalls i informació podeu contactar amb nosaltres a: english-ampa@ampaflama.cat

3.- Flama’s Host Families List

ENG
To become a host families it’s necessary to make a formal request to AMPA Flama.

The requests received become part of this permanent List of Flama’s host families managed by AMPA. The order of the list is established by lot and is maintained for the following courses, making the families in reserve the first ones for the following year.

In each course there are 3 host families, one for each quarter.

In the event that a host family has renounced for healthy reasons for example, they will be given another opportunity for the next course keeping the order of the list.

Families that have already received may return their application after two school years but will have to subtract the bag behind the families that have never received the assistant.

The List of Flama’s Host Families is public and accessible to everyone through the AMPA website and the families give their consent to be able to publish their information.

For more details and information you can contact us at: english-ampa@ampaflama.cat