Ordre del dia:

A Sant Fruitós de Bages, a les 21:00h del dia 30 d’octubre de 2018, es reuneix en Assemblea General amb caràcter extraordinari, l’Associació de Mares i Pares de l’escola Flama, d’acord amb la convocatòria realitzada amb el següent punt de l’ordre del dia:

1.- Posició de l’AMPA sobre el traspàs del servei de menjador al Consell Comarcal del Bages.

L’Assemblea s’inicia a l’hora prevista on hi assisteixen 67 famílies sòcies de l’AMPA. Com a representants de l’escola hi assisteixen la directora, Glòria Amblàs i la secretària, Alícia Montero.

Desenvolupament de la sessió:

El Vicepresident, David de la Cruz, inicia l’assemblea donant la benvinguda a tots els assistents i ens posa en antecedents fins arribar al punt on ens trobem avui respecte al tema de la cuina.

La gestió del servei de menjador de l’escola està delegat a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) gràcies a un acord entre aquesta entitat i la direcció del centre, que està conforme que siguin els pares els qui decideixin els criteris d’aquest servei.

El fet però, que el centre estigui fora del nucli urbà impedeix que la majoria d’alumnes puguin dinar a casa i això fa que el servei estigui molt massificat, amb puntes de 330 infants que dinen en un espai de petites dimensions. Per aquest motiu i d’altres, com són que les instal·lacions no compleixen la normativa higiènico-sanitària, que el servei de càtering no garanteix un menjar de qualitat, fresc i amb poc temps entre la preparació i el consum, i que el preu del servei es veu afectat pel sobrecost que suposa el transport diari del menjar d’unes instal·lacions externes fins a l’escola, a l’any 2015, l’AMPA va començar a reclamar a l’Ajuntament de Manresa, titular de l’edifici, la construcció d’una nova cuina.

Un any després, aquesta demanda es va traslladar al Consell Comarcal, que és qui té delegades les competències de gestió de menjadors escolars, però aquesta institució va argumentar que no tenia capacitat per donar servei a una quantitat tan important de nens en una escola sense cuina.

Davant que les administracions no van posar cap solució sobre la taula, l’AMPA i l’escola, decideixen continuar lluitant i inicien els tràmits per construir la cuina nova parlant amb possibles empreses interessades en fer-ne tant la construcció com la gestió posterior del servei. Aquest procés es duu a terme informant el Departament d’Ensenyament, que es compromet a facilitar els tràmits per començar l’obra sempre que l’AMPA se n’ocupi de buscar els recursos i les solucions.

L’AMPA aconsegueix tres empreses disposades a tirar endavant el projecte a canvi d’una amortització (entre 8 i 10 anys) del servei de menjador mantenint el preu del tiquet. Al maig del 2018 presenta el projecte més econòmic al Departament amb l’objectiu de començar-les abans de l’inici de curs 2018-19.

El Departament a darrera hora, tot i haver tingut vàries oportunitats anteriors d’informar a l’AMPA, va dir que no concediria la llicència i que tampoc permetria als pares que la poguessin licitar amb l’argument que es tractava d’un espai públic, i que havia de ser un ens públic qui licités les obres i assumís els riscos que hi poguessin haver.

Al juliol de 2018 se’ns convoca a una reunió on intervenen el Consell Comarcal, el Departament d’Ensenyament, la direcció de l’escola i l’AMPA. El Departament ens diu, que tot i ésser una entitat pública amb capacitat per licitar, no no pot assumir el cost de pagar la cuina ja que aquesta despesa li correspondria a l’Ajuntament.

Davant la negativa del Departament, en dies posteriors, se’ns convoca a una reunió amb els mateixos participants de la reunió anterior, però a més a més, amb l’Ajuntament de Manresa. Davant de la proposta que l’ajuntament assumeixi el cost de la cuina nova, la seva resposta va ser negativa: l’ajuntament ni tenia diners ni considerava que fos ell qui havia d’assumir el cost de les obres: l’ajuntament només assumiria el cost de manteniment de la cuina, no de la seva construcció. Davant d’aquesta situació, el Departament d’Ensenyament ofereix a l’escola i a l’AMPA una única solució: licitar l’obra, aprofitant les condicions pactades amb les empreses (és a dir, fer l’obra a canvi d’una amortització a càrrec de la gestió del menjador), sempre i quan es traspassi la gestió de l’AMPA al Consell Comarcal del Bages.
Val a dir, que el Consell Comarcal en vàries reunions comenta que no és del seu grat gestionar un paquet tant gran que inclou l’obra de la cuina i la gestió del servei, però no té cap altre remei que acceptar-ho ja que cap altra administració té els diners per fer front al pagament de les obres.

Degut que l’AMPA no està d’acord que l’esforç econòmic l’hagi d’assumir els pares dins del preu del tiquet (quan aquest es podria reduir), i que finalment sigui el Consell Comarcal qui decideixi l’empresa que assumeix la gestió (i conseqüentment, perdent les famílies el control sobre els criteris tant educatius com alimentaris de l’espai de menjador) es crea una subcomissió dins de la de menjador per estudiar accions de mobilització en defensa d’un menjador digne per al centre escolar. La demanda de la comissió es sustenta en quatre aspectes clau: disposar d’unes instal·lacions dignes i que compleixin la normativa sanitària, que s’hi serveixi un menjar de qualitat i cuinat al centre, que la gestió continuï sent de l’AMPA i que sigui l’administració pública qui assumeixi el cost de la instal·lació ja que és una escola pública.

A l’igual que la Flama, altres AMPA fa mesos que estan en peu de guerra després que els ens comarcals els comuniquessin que el futur decret que ha de regular els menjadors escolars, ara mateix en fase d’elaboració per part de la Generalitat, podria posar fi a la gestió directa del servei per part d’algunes AMPA. A raó d’això, la comissió ha assistit a diverses reunions amb la FAPAC i SOS Menjadors.

Les accions de mobilització dutes a terme per la comissió han estat entre altres:

  • Presentar una queixa al Síndic de Greuges, on l’AMPA rep com a resposta que el possible traspàs de la gestió del menjador de l’AMPA al Consell Comarcal es trobaria dins de la legalitat.
  • Preparar una moció de censura a través d’un partit polític a l’Ajuntament. Aquest escrit també és aprovat per l’escola al Consell Escolar. La moció es vol tramitar en els propers dies.

El  dia 24 d’octubre l’escola rep la visita de la Directora del Servei Territorial de la Catalunya Central (Departament d’Ensenyament), Directora adjunta, Secretària i Cap d’obres de la Catalunya Central per veure in situ l’actual menjador. Després de comprovar les mancances, informa a l’escola que es té de marge fins el dia 6 de novembre de 2018 per signar l’acord de traspàs de gestió del menjador de l’AMPA al Consell Comarcal. Sense aquest acord, el Departament no iniciaria cap tràmit, i per tant, no es disposaria de cuina pròpia per al proper curs 2019-2020.

El dia 29 d’octubre l’AMPA es reuneix amb l’alcalde de Manresa, aprofitant que aquest convoca a l’escola per petició de la Glòria. L’alcalde va dir que només assumiria les obres necessàries “d’arranjament sanitari del menjador” per tal de complir la normativa de sanitat vigent i poder seguir utilitzant el càtering.

L’escola ha convocat, pel proper dilluns 5 de novembre, al Consell Escolar per tal de decidir si es fa o no el traspàs. El traspàs s’aprovarà sempre que voti a favor la meitat del consell més u. Els representant del Consell Escolar són set representants dels pares, set representants dels mestres, la cap d’estudis, la directora, un representant administratiu/va, un membre d’atenció educativa, la regidora de l’ajuntament (Sra. Rosich) i un representant de l’AMPA.

En el cas que es voti a favor de fer el traspàs, un cop preparat el plec de condicions per licitar l’obra per part del Departament, l’escola haurà seleccionar a un/a arquitecte/a entre tres ofertes perquè porti l’execució de l’obra.

També es comenta que si s’aprova el traspàs de la gestió, l’AMPA, i més concretament la comissió de menjador, farà tots els esforços necessaris per tornar a tenir la gestió de menjador, al mateix temps que controlarà que tot rutlli bé.

Votacions:

Un cop escoltats per part de diferents membres de la comissió de menjador, els arguments a favor i en contra del traspàs de gestió al Consell Comarcal, es procedeix a saber el vot de l’AMPA per a la propera reunió del Consell Escolar. Aquest vot representarà la voluntat de la la majoria dels pares i mares socis de l’AMPA.

El punt a votar és:

1. El Consell Escolar de l’escola Flama sol·licita o accepta passar la gestió del servei del menjador al Consell Comarcal del Bages, amb la condició i requisit que es facin les obres de la cuina necessàries per fer servei de cuina in situ a l’inici del curs 2019-20 i que, a falta de finançament públic, aquesta obra es finançarà mitjançant el pagament dels menús que satisfacin els usuaris del menjador durant els anys necessaris per amortitzar la inversió.

La votació obté un resultat de 50 vots a favor, 9 en contra i 7 abstencions. Per tant, el vot de l’AMPA al Consell Escolar serà a favor.

El President aixeca la sessió a les 23:00 h, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària:

Anna Gil

 

Vist i plau,

 

El President:

Ivan Sànchez

03_2018_19_Acta_assemblea-extraordinaria_301018